Statut Fundacji Sztuki, Architektury i Kultury ARTECTURA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Sztuki, Architektury i Kultury „ARTECTURA”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Zygmunt, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Rudzińskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie, w dniu 13 listopada 2015 r.

3. Fundacja może używać skrótu „ARTECTURA”.

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

5. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem jej nazwy Fundacja Sztuki, Architektury i Kultury „ARTECTURA” w wybranych językach obcych.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe, oddziały, zakłady, filie, spółki, przystępować do spółek, a także łączyć się z innymi fundacjami.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

1. Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe, certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

2. Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „ARTECTURA”, „Fundacja ARTECTURA” lub „Fundacja Sztuki, Kultury i Architektury ARTECTURA”

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji sztuki, architektury i kultury.

Działalność rozumiana jako:

– działania na rzecz dobra publicznego w zakresie architektury, sztuki i kultury,

– popularyzacja wiedzy o architekturze oraz rozwijanie świadomości artystycznej I architektonicznej w społeczeństwie,

– działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, a także dorosłych, w zakresie zagadnień związanych ze sztuką, architekturą i szeroko pojętą kulturą,

– wspierania i popularyzacji nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych.

§ 6

Powyższe cele Fundacja realizuje prowadząc odpłatną i nieodpłatną działalność poprzez:

a. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w placówkach edukacji przedszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej,

b. organizowanie wystaw, wernisaży, wykładów, seminariów i konferencji naukowych w kraju i za granicą,

c. podejmowanie współpracy z artystami, z innymi placówkami, władzami państwowymi, samorządowymi I instytucjami kultury znajdującymi się w Polsce i za granicą,

d. wspieranie indywidualnych projektów badawczych I artystycznych,

e. organizowanie i udział w festiwalach i imprezach promujących sztukę, architekturę i kulturę.

f.  prowadzenie warsztatów edukacyjnych I artystycznych dla dzieci I młodzieży, oraz dorosłych

g. prowadzenie księgarnio-kawiarni i biblioteki specjalistycznej z zakresu architektury, sztuki i kultury

h. prowadzenie działalności wydawniczej dla celów statutowych (książek, broszur, czasopism, katalogów, folderów, pomocy dydaktycznych oraz tłumaczeń obcojęzycznych publikacji, itp.)

i.  organizowanie wyjazdów badawczych oraz wycieczek w Polsce i za granicą,

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji, subwencji oraz grantów oraz innego rodzaju przysporzeń majątkowych od osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów, krajowych lub zagranicznych,

c. zbiórek i imprez publicznych,

d. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych I lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych,

e. majątku nieruchomego I ruchomego oraz praw majątkowych

f.  działalności gospodarczej.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Fundacja może ustanowić tytuły honorowe dla darczyńców będących osobami fizycznymi lub prawnymi, poprzez uchwałę Zarządu lub uchwałę Zarządu na wniosek innych organów Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

1. Władzami Fundacji są:

a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

2. Fundacja może powołać inne ciała zwane Komitetami oraz inne ciała doradcze, aby zasiadające w nich osoby wspierały Fundację lub prowadzone przez nią projekty swoimi kompetencjami, umiejętnościami i relacjami.

3. Fundacja może powoływać ekspertów. Eksperci Fundacji działają przy realizacji zadań statutowych Fundacji. Fundacja może powołać Komitet Ekspertów.

4. Fundacja może powoływać ambasadorów. Ambasadorowie działają jako promotorzy idei reprezentowanych przez Fundację. Fundacja może powołać Komitet Ambasadorów Fundacji.

5. Fundacja powołuje ww. ciała uchwałą Zarządu, gdzie określi zakres działań i kompetencji powoływanego Komitetu, sposób powoływania i odwoływania jego członków, zasady sporządzania, przedstawiania i zatwierdzania sprawozdań z prac Komitetu, oraz inne ważne dla jego funkcjonowania normy, w tym m.in. o relacjach do innych organów Fundacji.

6. Członkowie Zarządu Fundacji są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego Zarządu, zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego Zarządu, w tym kosztów podróży. Umowy z członkami Zarządu zawiera pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji w drodze uchwały.

Zarząd Fundacji

§ 10

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa.

2. Członkiem Zarządu może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie był skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, powoływanych przez Fundatorkę na pięcioletnią kadencję

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję maksymalnie 3 kadencje.

4. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundatorka. Rada powołuje kolejne składy Zarządu.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka Zarządu

b. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

c. pozbawienia praw publicznych utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

cd. odwołania przez Fundatorkę,d. śmierci członka Zarządu.,

e. upływu okresu kadencji danego członka Zarządu.

6. Kadencja każdego członka Zarządu trwa pięć kolejnych lat od dnia jego powołania.

§ 11

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. określanie szczegółowych kierunków działania Fundacji

d. sporządzenie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego i składanie go Radzie,

e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

f.  reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

h. składanie wniosku do Rady Fundatorki o zmianę statutu,

i.  wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji,

j.  podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.

3. Zaciąganie zobowiązań oraz dokonywanie rozporządzeń powyżej kwoty 20 000 zł wymaga uprzedniej zgody Rady wyrażonej w formie uchwały.

§ 12

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż czterokrotnie w każdym roku kalendarzowym.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Rada Fundacji

§ 13

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z 3 do 5 członków i jest wybieranawybieranych na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje ZarządFundatorka. Kolejnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada.

4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. pozbawienia praw publicznych utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. odwołania przez Fundatorkę,

d. śmierci członka,

e. upływu okresu kadencji danego członka Rady.

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji na zasadach i w wysokości określonej w uchwale Rady Fundacji.

§ 14

Do zadań Rady Fundacji należy:

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

d. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

e. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,

f.  powoływanie kolejnych członków Zarządu.

§ 15

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

8. Członkowie Rady mogą być reprezentowani i głosować przez pełnomocników, jak również za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Szczegółowe zasady w tym zakresie ustali Rada w uchwale określającej regulamin działania Rady.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie – z zastrzeżeniem § 11 pkt. 34.

Rozdział. V. Działalność gospodarcza

§ 17

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionego zakładu.

2. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1.000 złotych (słownie: tysiąc złotych).

3. Zakres działalność gospodarczej Fundacji obejmuje (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

1) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)

2) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

3) Produkcja gier I zabawek (32.40.Z)

4) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru I tektury (17.29.Z)

5) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

6) Produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)

7) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)

8) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach I targowiskach (47.89.Z)

9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)

10) Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)

11) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)

12) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (73.12.C)

13) Działalność związana z tłumaczeniami

14) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)

15) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

16) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

17) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

18) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

19) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)

20) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)

21) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)

22) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

23) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

24) działalność organizatorów turystyki (79.90.A

§ 18

Fundacja prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundatorka. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundatorka.

4. W przypadku śmierci Fundatorki jej uprawnienia I obowiązki przechodzą na spadkobierców.

§ 22

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.